free flash web templatesbest free website builders
Kontakt
  tel: +420 596 312 458
  mobil: +420 731 516 114
  email: oazatour@seznam.cz

  provozní doba:
  pondělí – pátek 09.00 – 17.00 hod
  sobota, neděle, svátky zavřeno

     
Počasí
  +28
  +34°
  +24°
  Hurghada
  Pátek, 18
  +17
  +22°
  +16°
  Antalya
  Pátek, 18
  +10
  +13°
  +
  Kreta
  Pátek, 18
  +15
  +19°
  +14°
  Burgas
  Pátek, 18
  +17
  +26°
  +15°
  Palma De Mallorca
  Pátek, 18
Napište nám!
  Jméno:
  Email:
  Telefon:
  Text:

    Kurzy

Maďarsko

bulharsko

1.1. Oficiální název státu

1.2. Rozloha

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel

Demografické složení

Hustota obyvatel na km2

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Přírůstek obyvatelstva dosahuje v posledních letech záporných hodnot.

Roční úbytek obyvatelstva v Maďarsku

2003

- 41 176

2004

- 37 355

2005

- 38 236

2006

- 31 650

2007

- 35 325

2008

- 30 800

2009

- 33 900

2010

- 40 100

I.-XI.2011

- 36 479

1.5. Národnostní složení

Údaje jsou dle posledního sčítání lidu v roce 2001. Nové údaje budou k dispozici na jaře roku 2012.

1.6. Náboženské složení

K nějaké církvi či náboženské společnosti se hlásí 74,6 % obyvatelstva.

Mezi významné církve patří římsko-katolická, ke které se hlásí 51.9 % obyvatelstva, reformovaná kalvínská (15,9 %), luteránská (3,0 %) a řecko-katolická (2,6 %).

Údaje jsou dle posledního sčítání lidu v roce 2001. Nové údaje budou k dispozici na jaře roku 2012.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem je maďarština. V obchodním a finančním prostředí se hlavně v posledním období prosazuje používání angličtiny. Z dalších jazyků, hlavně u starších osob, je možnost domluvy německy.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Po pádu komunizmu v zemích východního bloku byla dne 23.10.1989 vyhlášena Maďarská republika. Od 1.1.2012 v souvislosti s vstupem nové ústavy v platnost došlo ke změně názvu státu na Maďarsko. Systém státu je postaven na dělbě moci mezi parlamentem, prezidentem republiky a vládou. Prezident Maďarska je volen na 5 let, přičemž opětovně zvolen může být pouze jednou. Maďarský parlament je jednokomorový, zasedá v něm 386 volených poslanců (pozn.: 23.12.2011 schválil parlament nový volební zákon, který počítá se snížením počtu poslanců na 199 – bude realizováno při příštích parlamentních volbách).

Hlavním městem a zároveň ekonomickým a politickým centrem Maďarska je Budapešť, kde žije 1,734 mil. obyvatel (údaj k 1.1. 2011).

Administrativně-správní členění je dvoustupňové, 19 žup a 23 velkých měst se župními pravomocemi. 5 největších měst kromě hlavního města: Debrecen (208 tis. obyvatel), Miskolc (168 tis. obyvatel), Szeged (170 tis. obyvatel), Pécs (158 tis. obyvatel), Győr (131 tis. obyvatel).

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Forint (HUF) = 100 fillérů (Fillér jako hotovostní platidlo bylo zrušeno, od 1.3.2008 byly zrušeny rovněž mince 1 a 2 Ft). Na používání cizích měn v obchodních stycích se vztahují obdobná pravidla jako v ČR. Po devizové liberalizaci z května roku 2001 podle zákona XCIII/2001 může devizový cizinec po dohodě s poskytovatelem služby za tuto službu zaplatit v devizách.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky v roce 2012:

Pracovní doba firem, bank i prodejní doba v obchodech je v zásadě obdobná jako v ČR.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Tisíciletá historie maďarského národa v soužití s ostatními národy Evropy určila jeho základní chování v mezilidské komunikaci, a proto i obchodní jednání vychází u Maďarů z evropských norem chování. Samozřejmě jako každý národ, i Maďaři mají svá specifika, která vycházejí z historických zkušeností národa.

Pro obchodní jednání Maďarů je charakteristická dobrá připravenost, promyšlená strategie a houževnatost. Pokud si Maďar sedne k obchodnímu jednání, očekává, že s partnerem dosáhne dohody. Je ochoten dělat kompromisy, které má ve variantách předem připravené. Pro styl jednání je u Maďara spíše charakteristická konformita a kolektivní spolupráce. Maďarsko je národ hrdých a sebevědomých občanů s určitou dávkou národovectví. Proto se u nich při jednáních projevuje velká míra asertivity. Jednání vedou spíše neformálně.

Maďaři jako jednací jazyk rádi preferují svoji mateřštinu. Jsou si vědomi důležitosti cizích jazyků, bohužel znalost cizích jazyků je srovnatelná se středoevropským standardem. Pokud maďarština nemůže být jednacím jazykem ani pomocí tlumočníka, preferují spíše angličtinu nebo v menší míře němčinu. Výuka ruštiny byla v Maďarsku nutnou a formální záležitostí, a proto se jako jednací jazyk téměř nevyskytuje.

Používání titulů není v Maďarsku příliš rozšířené.

Práce je považována za zdroj obživy. Řemeslo se necení natolik jako v Čechách. Fluktuace zaměstnanců nevybočuje z evropského průměru.

Ke vzdělání mají větší úctu než Češi. Společnost je více rozvrstvená. Existuje úzká vrstva bohatých lidí, ale ostatní obyvatelé svoje majetkové poměry mohou považovat mezi sebou za srovnatelné.

Dochvilnost pro Maďara při jednání bývá zpravidla samozřejmostí. Zpoždění ze strany obchodního partnera není rozhodně považována za “faux-pas”, který zásadním způsobem ovlivní průběh a výsledky obchodního jednání. Pokud by dané slovo z různých důvodů nemohlo být dodrženo, Maďar raději podá informaci nebo vysvětlení, eventuálně včas vyvolá nové jednání. Má dobrou znalost trhu, zná zpravidla své konkurenty, cenovou úroveň na trhu pro projednávané zboží, málokdy blufuje, raději logickými argumenty podpoří, proč potřebuje právě takové podmínky pro obchod. Zpravidla má jasné představy do budoucna jak vydobýt na trhu pro projednávané zboží odpovídající místo. Ovšem je na místě tyto představy brát s rezervou neboť podmínky na trhu se neustále mění, partner může někdy záměrně nebo pouze z nedostatku informací přecenit své síly a možnosti. Ve vytváření důvěry dominuje osobní kontakt. Doporučuje se na začátku často partnera navštěvovat a také ho pozvat k sobě.

Maďaři se vyjadřují stručně a jasně, často argumentují. Nedělá jim potíže mluvit o nepříjemných věcech, naopak mají za to, že to pomůže zredukovat problémy vznikající při pozdějším obchodování.

Maďaři preferují v interpersonálních vztazích bližší kontakt. Odstup od partnera považují za projev pohrdání a nedůvěry. Toto chování může zkomplikovat i nadějně vypadající obchodní kontakty.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Před vycestováním do Maďarska je zapotřebí požádat na pobočce své české zdravotní pojišťovny o vystavení Evropského průkazu zdravotního pojištění.

Ten se předkládá v případě náhlého onemocnění nebo úrazu lékaři a nemocnici v dané zemi při požadavku na ošetření. Poté má český pojištěnec nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči za stejných podmínek jako místní pojištěnci.

Je však nutno počítat i s tím, že za péči se připlácí, a proto může být vyžadováno zaplacení části účtů v hotovosti. Pacient se může setkat s platbou v hotovosti u lékaře, který nemá smlouvu s maďarským Národním fondem zdravotního pojištění nebo mu byla poskytnuta péče, která není zcela bezplatná a platí se spoluúčast.

Léky jsou k dostání v každé smluvní lékárně po předložení receptu vystaveného lékařem. Za stomatologickou péči se platí podle druhu ošetření, za léky 0%-100% - podle konkrétního typu léku.

Případný převoz pacienta zpět na území České republiky není zdravotní pojišťovnou hrazen a ten si jej musí plně uhradit. Pro takový případ je vhodné mít uzavřeno před odjezdem z ČR dodatečné komerční cestovní zdravotní připojištění. Z něj pak lze (podle rozsahu připojištění) hradit náklady jak na spoluúčast, tak na případný převoz zpět do ČR. Při návštěvě lékaře je potřeba předložit v prvé řadě doklad o tomto komerčním připojištění. Vzhledem k tomu, že i plnění z připojištění může být omezeno (například částkou), doporučuje se při krátkodobých pobytech na území HU kombinaci obou způsobů, tzn. mít u sebe svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění a zároveň si před odjezdem sjednat i cestovní zdravotní připojištění.

Chcete li uplatnit svůj nárok na české nemocenské dávky z důvodu pracovní neschopnosti v Maďarsku, požádejte místního lékaře o vystavení potvrzení o pracovní neschopnosti a jeho zaslání na nejbližší pobočku Národního fondu zdravotního pojištění, a to do tří dnů od začátku pracovní neschopnosti. Dále udejte adresu svého pobytu v Maďarsku a adresu příslušné české okresní správy sociálního zabezpečení.

Další informace lze získat na webové adrese: www.cmu.cz/eu/madarsko.html - CMU - Centrum mezistátních úhrad.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů

)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

České Centrum Budapešť :
Szegfű utca 4.
1063 Budapest VI.
Ředitel tel.: 00361/462 5065
Sekretariát tel./fax: 00361/462 5066
Kontaktní osoba: Michal Černý, ředitel
E-mail: ccbudapest@czech.cz
Internet: www.czechcentres.cz

CzechTourism:
Klauzál u. 32.
1072 Budapest
Tel.: 00361/411 1404, 5
Fax: 00361/321 99 65
E-mail: info-hu@czechtourism.com, lederer@czechtourism.com
Internet: www.czechtourism.cz
Kontaktní osoba: Bernadett Léderer, ředitelka (mobil 003630/4296 945)

CzechTrade Maďarsko:
Rózsa u. 61.
1064 Budapest
Tel.: 00361/4625057, mobil: 003630/5155196
E-mail: budapest@czechtrade.cz
Internet: www.czechtrade.cz
Kontaktní osoba: Tibor Bial, ředitel

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

1.18. Internetové informační zdroje

Kontakty a internetová spojení na významné maďarské instituce viz dále.

1.19. Adresy významných institucí

Aktualizace k 16.2.2012

Úřad prezidenta

www.keh.hu

Poštovní adresa: 1357 Budapest, Pf. 6.

Tel.: (+36-1)7955000, fax: (+36-1)7950381

Parlament

1055 Budapest, Kossuth tér 1-3.

Tel.: (+36-1)4414000

www.parlament.hu, www.mkogy.hu

Úřad vlády

Poštovní adresa: 1357 Budapest, Pf. 6.

Tel.: (+36-1)7955000, fax: (+36-1)7950381

www.kormany.hu

Ministerstva

Ministerstvo národního hospodářství HU (Nemzetgazdasági Minisztérium) - dříve Ministerstvo financí

1051 Budapest, József Nándor tér 4.

tel.: (+36-1)3742700, fax: (+36-1)3742925
Internet: www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium

Ministerstvo národního rozvoje HU (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) - dříve Ministerstvo dopravy, telekomunikací a energetiky

1011 Budapest, Fő u. 44-50.

tel.: (+36-1)7951700, fax: (+36-1)7950697
Internet: www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium

Ministerstvo rozvoje venkova HU (Vidékfejlesztési Minisztérium) - dříve Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova a Ministerstvo ochrany životního prostředí a vodohospodářství

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
tel./fax: (+36-1)7952000
Internet: www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium

Ministerstvo veřejné správy a spravedlnosti HU (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) - dříve Ministerstvo spravedlnosti a veřejného pořádku, Úřad vlády

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.

tel. (+36-1)7951000

fax: (+36-1)7950002

Internet: www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium

Ministerstvo zahraničních věcí HU (Külügyminisztérium

1027 Budapest, Bem rakpart 47.

tel. (+36-1)4581000, fax: (+36-1)2120918

Internet: www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium

Ministerstvo obrany HU (Honvédelmi Minisztérium)

1055 Budapest, Balaton u. 7-11.

tel. (+36-1)2365111

Internet: www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium

Ministerstvo národních zdrojů HU (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) - dříve Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo sociálních a pracovních věcí

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

tel. (+36-1)7951100, fax: (+36-1)7951112

Internet: www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium

Ministerstvo vnitra HU (Belügyminisztérium) - dříve Ministerstvo samospráv

1051 Budapest, József Attila u. 2-4.

tel./fax: (+36-1) 4411000

Intenet: www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium

Další významné instituce

Centrální statistický úřad HU

1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7.

tel.: (+36-1) 345 6000

fax: (+36-1) 345 6788

www.ksh.hu

Maďarská národní banka

1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.

tel.: (+36-1) 428 2600

fax: (+36-1) 428 2500

www.mnb.hu

Státní dozor nad finančními institucemi (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete - PSZÁF)
1013 Budapest, Krisztina körút 39.
tel.: (+36-1)489 9100, fax: (+36-1)489 9102
Internet: www.pszaf.hu

Budapešťská burza cenných papírů (Budapesti Értéktőzsde)
Pošt. adresa: 1364 Budapest, Pf. 24.

tel.: (+36-1)429 6700, fax: (+36-1)429 6800
Internet: www.bse.hu

Hungarian Investment and Trade Agency – Maďarská investiční a obchodní agentura

1055 Budapest, Honvéd u. 20.

tel.: (+36-1) 8726520

fax: (+36-1) 8726699

www.hita.hu

Národní finanční úřad – Nemzeti Adó- és Vámhivatal (sjednocení : APEH – Státní finanční kontrolní úřad a Vám- és Pénzügyőrség - Správa cel a financí )
1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
tel.: (+36-1)428 5100, fax: (+36-1)4285382
Internet: www.nav.gov.hu

Státní pokladna (Magyar Államkincstár)
1054 Budapest, Hold u. 4.
tel.: (+36-1)327-3600, fax: (+36-1)266-3869
Internet: www.allamkincstar.gov.hu

Vládní agentura pro správu dluhu

(Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság)
(Government Debt Management Agency Private Company Limited by Shares)
H-1027 Budapest, Csalogány utca 9-11.
Tel.: 36-1-488-9488, Fax: 36-1-488-9405, 36-1-488-9435
Internet: www.akk.hu

Správa cel a financí (Vám- és Pénzügyőrség)

1095 Budapest, Mester u.7.
tel.: (+36-1) 456 9500

fax: (+36-1) 456 9525
Internet: www.vam.gov.hu

Maďarský obchodní povolovací úřad (Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal)
1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
tel.: (+36-1)4585800, fax: (+36-1)4585865
Internet: www.mkeh.gov.hu

Garantiqua záruka úvěru a.s. (Garantiqua Hitelgarancia Rt.)
1082 Budapest, Kisfaludy u. 32.
tel.: (+36-1) 485 8300, fax: (+36-1) 485 8320
Internet: www.hitelgarancia.hu

Patentový úřad HU

1054 Budapest, Garibaldi u. 2.

tel.: (+36-1)474 5928

fax: (+36-1) 474 5534

www.hipo.gov.hu

Agrární marketingové centrum (AMC)
1042 Budapest, Árpád út 51-53.

tel.: (+36-1)450 8800, fax: (+36-1)450 8801
Internet: www.amc.hu

Rejstříkový soud hlavního města (Fővárosi Cégbíróság)
1034 Budapest, Bécsi út 100.

tel.: (+36-1)354 4800

fax: (+36-1) 354 6041

Internet: www.fovarositorvenyszek.hu

nebo

Župní soud v Pešti (Pest-Megyei Cégbíróság)
1064 Budapest, Rózsa u. 79.
tel.: (+36-1)312 1629, fax: (+36-1)312 6409

Web: www.cegbirosag.com

Maďarský turizmus (Magyar Turizmus Rt.)
1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.
tel.: (+36-1) 488 8700

fax: (+36-1) 488 8600
Internet: www.hungarytourism.hu

Podnikatelské svazy:

Maďarská hospodářská komora (Hungarian Chamber of Commerce & Industry)

Adresa: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8.

tel: 36-1-474-5100

fax: 36-1-474-5105

Internet: www.mkik.hu

Hlavním představitelem zaměstnavatelů je
Svaz maďarských průmyslníků a zaměstnavatelů (MGYOSZ):
H-1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6.-8.
tel.: (+36-1)474 2041

Internet: www.mgyosz.hu

z dalších představitelů jsou významnější:

Svaz podnikatelů ve stavebnictví (ÉVOSZ)
1013 Budapest, Döbrentei tér 1.
tel: (+361)201 0333, tel./fax: (+361)201 3840

Internet: www.evosz.hu

Svaz živnostenských společenstev (IPOSZ)
1054 Budapest, Kálmán I. út 20.
tel.: (++361) 354 3140, fax: (+361)269 2957

Web: www.iposz.hu

Svaz zaměstnanců a zaměstnavatelů (VOSZ)
1107 Budapest, Mázsa tér 2-6.
tel.: (+361) 414 2181-2, fax: (+361)414 2180

Internet: www.vosz.hu

Státní svaz obchodníků a zaměstnanců v pohostinství (KISOSZ)
1134 Budapest, Kassák Lajos u. 69-71.

tel.: (+361) 322 0468, fax: (+361)322 5299
Internet: www.kisosz.hu

Aliance maďarských dopravních a logistických služeb (Magyar Szállítmányozói és Logisztikai Szövetsége)
1139 Budapest, Váci út 85.
tel.: (+36-1) 452 8143, fax: (+36-1) 452 8145
Internet: www.freightforwarders.hu

V příloze č. 1 jsou dále uvedeny adresy maďarských obchodních a průmyslových, jakož i agrárních komor.

zdroj: BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade